AYIPLI MAL DURUMUNDA TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?

AYIPLI MAL DURUMUNDA TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?


Bir mal ya da hizmet aldığınızda o mal ya da hizmetin size vaat edilen gibi olmadığını öğrenmeniz durumunda ayıplı mal/ayıplı hizmetten söz edilecektir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ayıplı malı şu şekilde tanımlamaktadır; “Tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.”

Malın ayıplı olduğunun tüketici tarafından anlaşılması halinde seçimlik olarak yapabilecekleri şunlardır:

  -Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

  -Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

 -Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

  -İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

         ZAMANAŞIMI

Her davada olduğu gibi ayıplı mal nedeniyle açılacak davada da zamanaşımın ne kadar süre olduğu önemlidir, aksi takdirde bu süreyi dikkate almadığınızda davanın kaybedilmesi ihtimali doğacaktır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile zamanaşımı;

1)    Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.

2)    Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.

3)     Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz şeklinde belirlenmiştir.

Av. Nurgül Aslı ALTIN