Haberler / YARGITAY’IN AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN TANIKLIĞINA İLİŞKİN EMSAL KARARI

YARGITAY’IN AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN TANIKLIĞINA İLİŞKİN EMSAL KARARI

YARGITAY’IN AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN TANIKLIĞINA İLİŞKİN EMSAL KARARI

   Bir inşaat şirketinin yurt dışı projelerinde 22 sene boyunca çalışan işçi; işten çıkarılması üzerine iş akdinin haksız feshedildiğini, en son aylık ücretinin bin 800 USD olduğunu, bunun dışında 35 USD banka komisyonu, prim, her türlü masrafın (yemek, ısınma, temizlik) işverence karşılandığını dile getirdi. İşçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatları ile ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.  Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek kıdem ve ihbar tazminatları ile ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline hükmetti. Davalı şirketin temyizi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi;

"Somut uyuşmazlıkta, işçinin çalışma olgusunun tespitinde işyerinde veya komşu işyerinde çalışanların tanıklığı önemli olduğu gibi tanık olarak dinlenecek kişinin tanıklığına güveni etkileyebilecek bir durumun olup olmadığı da araştırılmalıdır. Dairemizin istikrarlı uygulaması gereği, davalı aleyhine dava açanlar tanık olarak dinlenmiş ise bu işçilerin tanıklıklarına ihtiyatlı yaklaşılmalı ve salt bu tanıkların beyanı ile sonuca gidilmemelidir. İşveren ile husumet içinde olan tanıkların beyanları diğer yan delillerle birlikte değerlendirilmelidir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacı tanık beyanlarına göre davacının fazla çalışma yaptığı ve tatil günlerinde çalıştığı kabul edilip alacak hesaplanmıştır. Oysa davacı tanığı olarak dinlenen işçiler aynı şekilde davalı aleyhine dava açan kişilerdir. Tanıkların konumu, tanıklıklarına duyulacak güveni etkileyecek durumdadır. Bu nedenle tanıklıklarına itibar edilemez. Bordrolarda yer alan toplam ödeme tutarları sadece temel ücreti ilgilendirdiğinden işverenin kayıtlarında (bordro ve bordrolara uygun olarak tanzim edilen mesai şeritleri) yer alan fazla mesai ve tatil çalışma süreleri de davacı işçinin fazla mesai yaptığını ve tatil günlerinde çalıştığını göstermez. Davacı fazla çalışma yaptığını ve tatil günlerinde çalıştığını somut delillerle kanıtlayamadığından bu taleplerin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." Şeklinde hüküm kurdu. Bu hüküm ile birlikte iş uyuşmazlıklarında tanıkların konumunun tanıklarının güvenilirliğini etkilemeyecek derecede olması gerektiğine vurgu yapılmıştır.